bel: 06 - 243 84 983 of mail naar: info@dewoudenadvies.nl

Algemene Voorwaarden De Wouden Advies


Nieuwste publicatie op 30 juni 2020


Artikel 1: Toepasselijkheid
1.1 De Wouden Advies is een juridisch adviesbureau dat consumenten, ZZP-ers en bedrijven helpt bij juridische vraagstukken en conflicten. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten en aanvullende en vervolgopdrachten van opdrachtgevers aan De Wouden Advies (gevestigd te Hurdegaryp en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 71521526).
1.2. De toepasselijkheid van eventuele door opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
1.3. Afwijking van de algemene voorwaarden is alleen mogelijk indien De Wouden Advies en opdrachtgever dit uitdrukkelijk en schriftelijk vooraf zijn overeengekomen.
1.4. Als De Wouden Advies bij een opdracht een afwijking op deze voorwaarden met de opdrachtgever overeenkomt dan kan de opdrachtgever zich daar bij latere opdrachten niet op beroepen.


Artikel 2: Contractsluiting
2.1. Iedere overeenkomst wordt voorafgegaan door een vrijblijvend en kosteloos intakegesprek.
2.2. De overeenkomst komt tot stand nadat de opdrachtgever schriftelijk akkoord is gegaan met de door De Wouden Advies uitgebrachte offerte.
2.3. Opdrachtgever is degene ten behoeve van wie de werkzaamheden worden verricht.
2.4. De Wouden Advies is opdrachtnemer.


Artikel 3: Offertes en de duur van de overeenkomst
3.1 Offertes van De Wouden Advies zijn vrijblijvend. Ze zijn een maand geldig, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
3.2. De bedragen op de offerte zijn vrijgesteld van omzetbelasting op grond van artikel 25 Wet Omzetbelasting.
3.3 De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd tenzij uit de inhoud, aard of strekking van de verleende opdracht voortvloeit dat deze voor een bepaalde tijd is aangegaan.
4.4. De overeenkomst eindigt na levering van de dienst door De Wouden Advies en betaling door opdrachtgever.


Artikel 4: Prijzen, facturatie en betaling
4.1. De prijzen komen tot stand na aanbod door De Wouden Advies en aanvaarding door de opdrachtgever.
4.2. Opdrachtgever ontvangt binnen 14 dagen na de geleverde dienst een factuur. De bedragen op de factuur zijn vrijgesteld van omzetbelasting op grond van artikel 25 Wet Omzetbelasting.
4.3. De Wouden Advies hanteert een betalingstermijn van 30 dagen.
4.4. Indien er niet binnen 30 dagen betaald is wordt er kosteloos een aanmaningsbrief verstuurd. Als opdrachtgever binnen 14 dagen na deze aanmaningsbrief niet betaald heeft is hij automatisch in verzuim. De Wouden Advies brengt dan de wettelijke incassokosten (15% van de hoofdsom met een minimum van 40 euro) in rekening.   
4.5. Alle (buiten)gerechtelijke kosten die verband houden met de invordering van declaraties komen voor rekening van de opdrachtgever.


Artikel 5: Leveringstermijn
5.1. Termijnen waarbinnen de werkzaamheden dienen te zijn afgerond worden in overleg vastgesteld.
5.2. De overeenkomst kan door de opdrachtgever worden opgezegd indien de afgesproken termijn wordt overschreden.


Artikel 6: Terbeschikkingstelling van informatie door de opdrachtgever
6.1. Opdrachtgever dient alle gegevens en bescheiden, welke De Wouden Advies nodig heeft voor het correct uitvoeren van de overeenkomst, tijdig in de gewenste vorm en op gewenste wijze ter beschikking te stellen.
6.2. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan De Wouden Advies ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden.
6.3. Ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden worden na het afronden van de opdracht geretourneerd.


Artikel 7: Geheimhouding
7.1. De Wouden Advies is, tenzij er een wettelijke plicht tot bekendmaking is, verplicht tot geheimhouding tegenover derden.
7.2. De Wouden Advies is niet gerechtigd de informatie die aan hem door opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld aan te wenden voor een ander doel dan waarvoor zij verkregen is. Hierop wordt echter een uitzondering gemaakt indien De Wouden Advies voor zichzelf optreedt in een tucht-, civiele of strafrechtprocedure waarbij deze stukken van belang kunnen zijn.
7.3. Bovengenoemde geheimhouding is ook van toepassing op door De Wouden Advies ingeschakelde derden.
7.4. Adviezen of (schriftelijke) informatie van De Wouden Advies mogen niet zonder schriftelijke toestemming door opdrachtgever openbaar worden gemaakt of met derden worden gedeeld.   


Artikel 8: Aansprakelijkheid
8.1 De Wouden Advies is het kader van de totstandkoming of uitvoering van de overeenkomst aansprakelijk tot een maximum dat gelijk is aan het factuurbedrag.
8.2. De Wouden Advies is niet aansprakelijk voor:
- bij opdrachtgever of derden ontstane schade die het gevolg is van de verstrekking van onjuiste of onvolledige gegevens of informatie door of namens opdrachtgever aan opdrachtnemer of anderszins het gevolg is van een handelen of nalaten van of namens opdrachtgever;
- bij opdrachtgever of derden ontstane bedrijfsschade, indirecte schade of gevolgschade;
- bij opdrachtgever of derden ontstane schade waarvoor opdrachtgever zich heeft verzekerd.
8.3. De in dit artikel bedoelde uitsluitingen en beperkingen komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de opdrachtnemer.
8.4. De aansprakelijkheid van De Wouden Advies wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst ontstaat slechts indien opdrachtgever De Wouden Advies onmiddellijk en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt en De Wouden Advies ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten.


Artikel 9: Opzegging
9.1. Opdrachtgever kan te allen tijde de overeenkomst schriftelijk en gemotiveerd opzeggen.
9.2. Bij opzegging heeft De Wouden Advies recht op een loonvergoeding voor de reeds gemaakte uren. De kosten voor de intake vallen buiten de loonvergoeding.
9.3. Artikel 9.2 is niet van toepassing indien er sprake is van opzegging in de zin van artikel 5.2 van deze voorwaarden.


Artikel 10: Intellectuele eigendomsrechten
10.1. De Wouden Advies behoudt alle rechten met betrekking tot producten van de geest welke gebruikt zijn of worden in het kader van de uitvoering van de overeenkomst. Dit voor zover deze uit de wet voortvloeien.
10.2. Het is opdrachtgever uitdrukkelijk verboden de hiervoor genoemde producten te verveelvoudigen, openbaren of exploiteren zonder schriftelijke toestemming van De Wouden Advies.


Artikel 11: Klachten
11.1. Klachten over de dienstverlening van De Wouden Advies dient de opdrachtgever kenbaar te maken via info@dewoudenadvies.nl .
11.2. Klachten worden binnen 5 werkdagen afgehandeld.
11.3. Als de klacht naar mening van de opdrachtgever onvoldoende wordt afgehandeld dan geldt de ‘niet goed, geld terug’-garantie. De Wouden Advies crediteert het factuurbedrag en/of stort het betaalde bedrag binnen 14 dagen terug op het door de opdrachtgever doorgegeven IBAN nummer.
11.3. Indien 11.2. wordt toegepast dan is het opdrachtgever niet toegestaan gebruik te maken van reeds geleverde diensten.


Artikel 12: Toepasselijk recht
12.1. Op alle overeenkomsten tussen De Wouden Advies en opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing.
12.2. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar De Wouden Advies gevestigd is.